نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زیان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه

2 دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا همدان

1022034/sshq.2024.424619.1396

چکیده

هر متنی از یک جهان اصلی و جهان‌های زیرشمول متعددی تشکیل شده که در تشکیل معنا و مفهوم متن اصلی سهیم است و به خوانش بهتر و جامع‌تر متن توسط خواننده می‌انجامد. بر پایه نظریه «جهان‌ متن» از «پُل‌ورث»، یک متن را از دیدگاه شعرشناسی شناختی و از طریق محور جهان‌ گفتمان، جهان متن و جهان زیرشمول می‌توان بررسی و تحلیل کرد. سطح سوم این نظریه «جهان‌زیرشمول» یا «جهان‌های فرعی» نام دارد که خود از سه زیرمجموعه برخوردار است که عبارتند‌از جهان زیرشمول اشاری، نگرشی و معرفت‌شناختی. در این مقاله تلاش می‌شود با استفاده از مبانی نظریه «جهان‌ متن» «پُل ورث» و با تکیه بر سطح سوم این نظریه یعنی جهان-زیرشمول، قصه یوسف در سوره‌ای به همین نام را بحث و بررسی کرد. هدف و ضرورت پژوهش فهم و شناخت تکثر‌گرایانه و شناختی قصه بدیعقرانی است و به نقش جهان‌های فرعی می‌پردازد که در متن نادیده گرفته می‌شود اما سهم بسزایی در جهان‌بینی متن دارد. . نتیجه نشان می‌دهد که روایت‌پردازی در قصه یوسف از ظرفیت‌ها و امکانات جهان‌های زیرشمول برای تکثر معنا، پویایی و پیشبرد روایت، دیالوگ‌محوری (بین یوسف و برادران و مخالفان) و انعکاس صداهای خاموش و در حاشیه (از هم‌بندیان و دیگر همراهان گمنام یوسف «ع») بهره گرفته و مهمترین مقاصد و درون‌مایه‌های قرانی نظیر قضا و قدر، قطعیت وقوع احکام الهی، تقابل خیر و شر، ایجاد گشایش و عزت بعد از سختی و ذلت با ساخت این جهان‌های زیرشمول متکثر انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A functionalist study of the worlds included in the story of Hazrat Yusuf (pbuh)

نویسندگان [English]

  • parvane salehi 1
  • shahram delshad 2

1 Master's degree in Arabic language and literature, Allameh University

2 Graduated with a PhD in Arabic language and literature from Boali Sina University, Hamadan

چکیده [English]

Each text consists of a main world and several sub-worlds that contribute to the meaning and concept of the main text and lead to a better and more comprehensive reading of the text by the reader. Based on the theory of "text world" from "Pulworth", a text can be analyzed from the perspective of cognitive poetics and through the axis of the discourse world, the world of the text and the sub world. The third level of this theory is called "sub-universe" or "sub-universe", which itself has three sub-categories, which are indicative, attitudinal and epistemological sub-universe. In this article, an attempt is made to discuss and analyze the story of Yusuf in a surah of the same name by using the principles of the "world-text" theory of "Pollworth" and relying on the third level of this theory, which is the sub-world. The purpose and necessity of the research is to understand and recognize the pluralistic and cognitive story of Badiaqrani and it deals with the role of sub-worlds that are ignored in the text but have a significant contribution to the worldview of the text. . The result shows that the narration in the story of Yusuf has the capacities and possibilities of the sub-worlds for the plurality of meaning, the dynamics and advancement of the narrative, the central dialogue (between Yusuf and his brothers and the opponents) and the reflection of silent and marginal voices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qur'anic narration
  • story of Yusuf (pbuh)
  • cognitive poetics
  • Pulworth
  • inclusive world