نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

چکیده

قرآن‌کریم به مثابه یک متن می‌تواند از طریق دانش‌های زبانی مورد مطالعه قرار گیرد. سبک شناسی از زیر شاخه‌های دانش زبان شناسی است که به عنوان ابزاری برای فهم ساختار و سبک قرآن به شمار می رود. دوفصلنامه علمی مطالعات سبک شناختی قرآن کریم متعلق به دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با محوریت حوزه‌ سبک‌شناسی متون قرآنی و تفسیری از زیرمجموعه علوم انسانی است که از زمستان 1399 موفق به اخذ مجوز علمی- پژوهشی شده و در سال 1402 مجوز نمایه درISC پایگاه استنادی علوم جهان اسلام را دریافت کرده است. یکی از راههای شناخت نشریه های علمی_پژوهشی تحلیل محتوا و دسته‌بندی موضوعی مقالات و شناخت نوع مطالب منتشر شده ی آنهاست. هدف از تحقیق حاضر، فراتحلیل کیفی مقالات موجود در این دو فصلنامه از دوره پنجم تا هفتم است. بر اساس یافته های این پژوهش دو فصلنامه مطالعات سبک شناختی قرآن کریم در پای‌بندی و اجرای ضوابط نشریات علمی بطور مطلوب عمل کرده است؛ از نظر میانگین زمانی پردازش مقالات، پراکندگی جغرافیایی نویسندگان، مرتبط بودن با عنوان دوفصلنامه، تنوع مقالات منتشر شده، عملکرد آن شایسته تقدیر است می تواند الگوی مناسبی برای سایر مجلات به شمار رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of the biannual articles of the scientific study of the cognitive style of the Holy Qur'an

نویسندگان [English]

  • fatemeh hajiakbari 1
  • , alireza hosseini 2

1 Associate Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences ,Kosar University of Bojnord, Bojnord, Iran

2 Assistant Professor in the Department of Arabic Language and Literature at Imam Khomeini International University in Qazvin. Iran.

چکیده [English]

The Holy Quran as a text can be studied through linguistic knowledge. Stylology is one of the sub-branches of linguistics, which is considered as a tool for understanding the structure and style of the Qur'an. The two-term scientific journal of cognitive stylistics of the Holy Quran belongs to the University of Quranic Sciences and Education, focusing on the field of stylistics of Quranic texts and commentary from the subcategory of humanities, which has obtained a scientific-research license since the winter of 2019, and in 2014, a license to be indexed in the ISC Science Citation Database. has received the Islamic world. One of the ways to know scientific-research publications is to analyze the content and thematic classification of articles and to know the type of published content. The aim of the present research is the qualitative meta-analysis of the articles in these two quarterly journals from the fifth to the seventh period. Based on the findings of this research, two quarterly studies of the cognitive style of the Holy Quran have performed well in adhering to and implementing the rules of scientific publications; In terms of the average processing time of the articles, the geographical dispersion of the authors, the relevance of the title of the bi-monthly journal, the variety of published articles, its performance deserves praise and can be considered a suitable model for other journals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Two scientific quarterly magazines on the stylistics of the Holy Quran
  • meta-analysis
  • research method
  • theoretical foundations