نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 دانشجوی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

دست‌یابی به معانی حقیقی واژگان مستلزم توجّه به سیاق و بافت جمله است و بدین طریق معانی حقیقی و اصلی از معانی مجازی و فرعی  متمایز می‌گردد. واژه‌ی «حینَ» با مشتقّاتش 35 بار در قرآن کریم آمده است. واژه‌ی مذکور نقش ظرف زمان دارد و در بیشتر آیات به  «زمان» ترجمه شده است. امّا در آیات 98یونس، 25 و 54 مومنون، اغلب مترجمان آن را «زمان مرگ» ترجمه کرده اند. پژوهش حاضر در صدد است علل و چرایی برداشت معنای"زمان مرگ" از واژه‌ی «حین» را بر اساس نظریّه‌ی معنی در ترجمه تبیین نماید. توجّه مترجمان به سیاق بیش از توجّه به معنای واژه، تقدیر معنوی مضاف الیه آن یعنی واژه‌ی موت و تناسب زمان نامعلوم مرگ انسان با زمان مبهم واژه حین ، از جمله نتایج قابل ذکر پژوهش حاضر می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Resolution and Scrutiny Discommend meaning of Word "HEEN" At Translation Some Verses of Quran According to Meaning Theory.

چکیده [English]

Some words have different meaning and every translators must be attention in this matter to achieve the true meaning of words have scrutiny method and contexture of the sentence, and enough attention to the before and then words to until can distinguish true meaning from figural and extraneous meaning. The word "HEEN" come with anonymous thirty-five time in the Quran. Foresaid word according to in the Arabic language plays adverb time, but that is meaning by most translators in verses ninety-eight younis, twenty-five and fifty-four moumenoon have is meaning time of death. Stock research will study by referral to verses and translations, dictionaries, different interpretations, reason and cause discernment meaning time death of word "HEENa" according meaning theory in translation and criterions syntactic and lexical and science translation, Persian translation of Quran. Considerable the word in many verses protected originals and true meaning and maenad –adverb time-, but in the forenamed verses according to sentence method spiritual destiny genitive mean death word that’s mean death word to time of death .Attention translators to method or style thane attention to the meaning of the word, and congruency, unknown time of man death with vague time word "HEENa"  including dissolving of research current

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • traditional translation
  • standard traditions
  • "HEENa"
قرآن کریم
آلوسی، محمود بن عبدالله،(1415ق): روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، ج  16، بیروت: دار الکتب العلمیة، چاپ اول
ابن منظور، جمال الدین محمد،(1955م):  لسان العرب، بیروت: دارصادر.
بعلبکی، روحی،(1388ش) : المورد، ترجمه محمد مقدس، تهران: مؤسسه امیر کبیر.
پالمر، فرانک،(1366ش): نگاهی تازه به معنی شناسی، ترجمه کورش صفوی، تهران: کتاب ماد
پهلوان نژاد، محمد رضا و سرسرایی، شراره سادات،(1390): «معادل یابی واژگان قرآنی در پرتو روابط موجود در نظریه شبکه معنایی»، مطالعات اسلامی: علوم قرآن و حدیث، سال 43، ش 3/86، 9-44
حائرى طهرانى، على،(1338ش):  مقتنیات الدرر، 12جلد، تهران: دار الکتب الإسلامیة.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد،(2009م):  المفردات فی غریب القرآن،بیروت:  الدّار الشامیّة.
زمخشری، محمود بن عمر،(2009م): الکَشاف عَن حَقائقِ التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التّأویل، بیروت: دار المعرفة.
سیوطی، جلال الدین،(1416ق): تفسیر الجلالین، لبنان: بی مک، چاپ اول
الشیدی، فاطمه،(2011م): المعنی خارج النص، دمشق: دار نینوی.
الصابونی، محمد علی،(2002م): صفوة التفاسیر، بیروت: دار مکتبة الهلال.
صدیق حسن خان، محمد،(1430ق): فتح البیان فی مقاصد القرآن، ج 3، بیروت: دارالکتب العلمیة
طباطبایی. سیّد محمد حسین،.(1417ق):  المیزان فی تفسیر القرآن، ج5، قم: جماعة المدرسین
طبرسی، فضل بن حسن،(1372ش):  مجمع البیان، تهران: ناصر خسرو، چاپ سوم
طبری، محمد ابن جریر،(1968م): جامع البیان عن تأویل آی القرآن، قاهره: دارالمعارف.
عاشور، یوسف،(2013): «حین فی القرآن الکریم استعمالا و دلالة»، الجامعة الاسلامیة، المجلد الحادی و العشرون، غزة: العدد الاول، 117-159
قرشی، سیّد علی اکبر،(1367ش): قاموس قرآن، مروی: دار الکتب الاسلامیة، چاپ پنجم،
قلیزاده، حیدر،(1380ش): مشکلات ساختاری ترجمه قرآن کریم، تبریز:مؤسسه علوم اسلامی انسانی.
لودریر، ماریان و دانیکا سیلیسکویچ،(2009م): التأویل سبیلا إلی الترجمة، ترجمه: فائزه قاسم، بیروت: المنظمة العربیة للترجمة.
مالوف، لویس،(1390ش):  المنجد، ترجمه  محمد بندر ریگی، جلد اول، قم: انتشارات؟؟؟، چاپ دوم
محمد، محمد یونس علی،(2007م): المعنی و ظلال المعنی، بیروت: دار المدار الاسلامی.
محمدی ری شهری،(1391ش): شناخت نامه ی قرآن بر پایه ی قرآن وحدیث، ج اول، ترجمه  حمید رضا شیخی، محل چاپ؟؟؟: دار الحدیث، چاپ اول
مصباح یزدی، محمّد تقی،(1386ش): قرآن شناسی، تحقیق و نگارش غلامعلی عزیزی کیا، محل چاپ؟؟؟: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی«ره»، چاپ اول
المعلوف، لویس،(1387ش):  المنجد فی اللغة، تهران: اسلام.
نسفی،امام ابوحفص نجم الدین عمر بن محمد،(1353): تفسیر نسفی، تهران: دیبا
نکونام، جعفر،(1390ش): در آمدی بر معنا شناسی قرآن، قم:  نینوا، چاپ اول،
نهر،هادی،(2008م): التفسیر اللغوی الاجتماعی للقرءات القرآنیة،عمان: عالم الکتب الحدیث.