نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی

2 گروه الهیات، دانشگاه رازی

3 گروه الهیات دانشگاه رازی

1022034/sshq.2019.102416

چکیده

واژه «کتب» و مشتقات ماده «کتب»، سیصد و نوزده مرتبه در کل قرآن به کار رفته است که نشان از اهمیت این واژه قرآنی در فهم آیات قرآن دارد. بیش از همه مشتق «کتاب» در قرآن به کار رفته که نویسندگان وجوه و نظائر برای آن «بیست و پنج» وجه برشمرده ‏اند. همچنین برخی از آنان واژه «کتب» را ذووجوه می‏ دانند و «پنج» وجه برای آن قائل شده ‏اند که با وجوه معنایی «کتاب» یکسان یا مشابه است. امر کردن، قضاء، واجب کردن، روشنگری، علم، حفظ کردن، نوشتن، نامه ‏نگاری، نوشته‏ های ملائک، مجموع نوشته ‏ها، اعمال بنی آدم، حسابرسی، قرار دادن، لوح محفوظ، قرآن، انجیل، تورات، زبور، صحف، کتاب سلیمان و بلقیس، کتاب، همه نوشته ‏ها، وقت و زمان مشخص، بیست و پنج وجه معنایی واژه «کتب» هستند که در شش کتاب وجوه و نظائر، ذکر شده ‏است. در ازدیاد وجوه معنایی کتاب، تکلف شده و بسیاری از آن‏ها مانند کتاب‏های پیامبران گذشته مصادیق مختلف وجه کلی «الکتاب بعینها» هستند. پس از بررسی تک تک  آیاتی که نویسندگان وجوه و نظائر برای نظائر هر وجه ذکر کرده ‏اند و مراجعه به تفاسیر، می‌توان نتیجه گرفت که کتاب از جمله واژگان چند معنایی در قرآن با «ده وجه» کلی است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی _تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Semantic Properties of the term  'Books' in the Qur'an Based on polysemy and homonomy (wujuh & naza'ir)

چکیده [English]

The word "books" and its derivatives of the article "books" have been used three hundred and nineteen times in the whole Qur'an, which shows the importance of this Qur'anic word in understanding the verses of the Qur'an. Most of all, the derivative of "book" is used in the Qur'an, for which the authors have counted the "twenty-five" aspects. Also, some of them consider the word "books" to be co-existent and have given "five" aspects to it, which are the same or similar to the semantic aspects of "books". Commanding, Judging, Obliging, Enlightenment, Science, Memorizing, Writing, Correspondence, Writings of Angels, Total Writings, Acts of Mankind, Auditing, Placing, Preserved Tablet, Quran, Bible, Torah, Psalms , Sahif, the book of Solomon and Belqis, the book, all the writings, the specific time and time, are twenty-five semantic aspects of the word "books" which are mentioned in six books of aspects and the like. In increasing the semantic aspects of the book, it has been undertaken and many of them, like the books of the previous prophets, are different examples of the general aspect of "the book is certain". After examining each of the verses that the authors have mentioned aspects and the like for each aspect and referring to the interpretations, it can be concluded that the book is one of the polysemous words in the Qur'an with a general "ten aspects". The research method in this article is descriptive-analytical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Books
  • Lexical interpretation
  • polysemy and homonymy
  • Polysemy in Quran