نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه خوارزمی

1022034/sshq.2019.102419

چکیده

قرآن به عنوان معجزه جاودان اسلام، دارای ابعاد گوناگون اعجاز، از جمله اعجاز بیانی است. در این راستا هریک از واحدهای زبانی قران به گونه ای انتخاب شده اند که در رساندن معنا، هیچ واژه ای نمی تواند جایگزین واژه دیگری باشد و درصورت جایگزینی معنای مورد نظر از بین خواهد رفت. حال سؤال این است که واژه حجیم در قرآن به لحاظ معناشناختی چه معنا، و ابعاد و ویژگی هایی دارد.
بررسی تحلیلی توصیفی این مسئله حاکی از آن است که این واژه در تمام موارد بکار رفته در قرآن کریم، دارای معنای ویژه و خاص خود بوده و هیچ یک از واژه های مترادف آن مانند دوزخ ، جهنم، نار، سعیر، سقر، قابلیت جانشینی آن را ندارد. بلکه اشاره به جایگاه ویژه ای در دوزخ دارد و نوعی خاص از محل عذاب در درون دوزخ را به تصویر می کشد؛ نه این که نام دیگری برای آن باشد. در کاربرد این واژه در آیات، تمام امور مربوط به آن از جمله صفات جحیم مانند بروز و تسعیر، وارد شوندگان در جحیم مانند کافران و غاوون، انواع عذاب در آن مانند کبّ و تصلیة و ابزارهای عذاب آن مانند غلّ و سلاسل و غذای اهل آن مانند زقوم و غسلین مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

«Jahim» and its collocations in the Quran from a semantic perspective

چکیده [English]

The Qur'an, as an eternal miracle of Islam, has various dimensions of miracles, including expressive miracles. In this regard, each of the linguistic units of the Qur'an has been selected in such a way that in conveying the meaning, no word can replace another word, and if the desired meaning is replaced, it will be lost. Now the question is what is the semantic meaning of the word bulk in the Qur'an, and its dimensions and characteristics.
A descriptive analytical study of this issue indicates that this word has a special meaning in all cases used in the Holy Quran and none of its synonymous words such as hell, hell, nar, sair, saqr, its substitutability. Does not have. Rather, it refers to a special place in Hell and depicts a special kind of place of torment in Hell; Not to be another name for it. In the use of this word in the verses, all matters related to it, including the attributes of hell such as occurrence and exchange, those who enter hell like infidels and unbelievers, all kinds of torment in it such as Kabb and Tasliyah and the means of its torment such as chains and food of its people Such as Zaqoom and Ghusl have been considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Jahim
  • Semantic