نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر

20.1001.1.26455714.1399.3.2.1.3

چکیده

اعمال انسان، موجب سعادت و شقاوت او در دنیا و آخرت شده، و چون انسان زندگی ابدی در پیش دارد، چگونگی عمل او در دنیا، و فراهم آوردن توشه برای آخرتش، حائز اهمیت است. قرآن برای نظام‌مندکردن ذهن مخاطب و ایجاد تحول در اندیشه مخاطب از شبکۀ معنایی بهره گرفته است. در پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی و توصیفی و با رویکرد معنا شناختی تفاوت حسنات و اعمال صالح در قرآن پرداخته شده است. بررسی حوزۀ معنایی حسنات در قرآن نشان می‌دهد مفاهیم حسنات و اعمال صالح از پر بسامدترین واژگان قرآنی است که بین آنها رابطه عموم خصوص مطلق بر قرار است، زیرا دامنه حسنات عام بوده و اعمال صالح و ثواب را شامل می شود. در حالی که برخی از حسنات عمل صالح محسوب می شوند.بررسی حوزۀ معنایی حسنات در قرآن نشان می‌دهد مفاهیم حسنات و اعمال صالح از پر بسامدترین واژگان قرآنی است که بین آنها رابطه عموم خصوص مطلق بر قرار است، زیرا دامنه حسنات عام بوده و اعمال صالح و ثواب را شامل می شود. در حالی که برخی از حسنات عمل صالح محسوب می شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the discourse of the Holy Quran in virtues and righteous deeds

نویسنده [English]

  • Khadijeh Ahmadi Begash

Ph.D. student of Kowsar Islamic Sciences Education Complex

چکیده [English]

Man's deeds have caused him happiness and misery in this world and the hereafter, and since man has eternal life ahead of him, how he acts in this world and providing baggage for his hereafter, is important. The Qur'an has used the semantic network to systematize the audience's mind and change the audience's thoughts. In the present study, the discourse of the Qur'an on the difference between good deeds and righteous deeds has been analyzed descriptively and analytically. Examining the semantic domain of good deeds in the Qur'an shows that the concepts of good deeds and righteous deeds are among the most frequent words in the Qur'an, among which there is an absolute general public relation because of the scope of good deeds is general and includes righteous deeds and rewards. While some virtues are considered righteous deeds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quranic discourse
  • good deeds
  • righteous deeds

مقاله پژوهشی

ـ قرآن کریم
ـ ابن‌عاشور، محمد بن طاهر (بی‌تا): «التحریر و التنویر»، بی‌جا: بی‌نا.
ـ ابن‌فارس، احمد (1404): «مقاییس معجم مقاییس اللغه»، تهران: انتشارات علوم ‌اسلامی.
ـ ابن‌منظور، محمد بن مکرم (1414): «لسان العرب»، بیروت: دار صادر.
ـ ابوحیان، محمد بن یوسف (1420): «البحر المحیط فى التفسیر»، بیروت: دارالفکر.
ـ اکبری‌راد، طیبه 1387): «تفاوت دیدگاه مفسران با دیدگاه معناشناسانه در رابطه با مفهوم عمل صالح»، فصلنامه علمی ‌پژوهشی پژوهش دینی، شماره 17.
ـ بستانی، فؤاد افرام (1370): «فرهنگ ابجدی»، ترجمه رضا مهیار، تهران: انتشارات اسلامی.
ـ جوادی آملی، عبدالله (1388): «تسنیم»، قم: مرکز نشر اسراء.
ـ ـــــــــــــــــــ (1387): «معاد در قرآن»، قم: مرکز نشر اسراء.
ـ راغب ‌اصفهانى، حسین بن محمد (1412): «المفردات فی غریب القرآن»، بیروت: دارالعلم الدار الشامیة.
ـ زمخشرى، محمود (1407): «الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل»، بیروت: دارالکتاب العربی.
ـ سبحانی، جعفر (1418): «منشور جاوید»، قم: مؤسسه امام صادق.
ـ سجادی، سیدمهدی (1393): «رویکرد فرازبان طبیعی: فرض‌ها، مفاهیم و اهداف»، فصلنامه علمی ‌پژوهشی مطالعات زبان و گویش‌های غرب ایران، شماره 7.
ـ طباطبائی، سید محمدحسین (1417): «المیزان فى تفسیر القرآن»، قم: جامعه مدرسان.
ـ طوسی، محمد بن حسن (بی‌تا): «التبیان فی تفسیر القرآن»، بیروت: دارالتراث العربی.
ـ طیاری دهاقانی، مصطفی جعفر (1380): «عمل در ترازوی حق (احباط، تکفیر، موازنه)»، قم: اسلامی.
ـ طیب، عبدالحسین (1378): «اطیب البیان فی تفسیر القرآن»، تهران: انتشارات اسلام.
ـ عسکری، ابوهلال (1418): «الفروق اللغویه»، قاهر: دارالعلم و الثقافه.
ـ فخرالدین رازى، محمد بن عمر (1420): «مفاتیح الغیب»، بیروت: دار احیاء التراث العربى.
ـ قرشی، سید علی‌اکبر (1377): «قاموس قرآن»، تهران: دارالکتب الإسلامیه.
ـ کلینی، محمد بن یعقوب (1407): «الکافی»، تصحیح علی‌اکبر غفاری، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
ـ مصطفوى، حسن (1430): «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم»، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.