نوع مقاله : علمی

نویسنده

استاد دانشگاه فرهنگیان استان سمنان

20.1001.1.26455714.1399.3.2.4.6

چکیده

هدف از بررسی سبک های زیبا شناختی جزء سی توجه به قالب و ساختار آیات این جزء در انتقال پیام و محتوایش به مخاطب است. ساختارهای زیبا شناختی مورد بررسی در این پژوهش شامل سبک های ادبی ، سوره های مکی ، نظم آهنگ، فاصله، تأکیدو سوگند می شود که هر کدام در قسمت های مختلف آیات جزء سی به کار رفته و ارتباط درونی متن با بیرون آن را با تناسب و ویژگی های منحصر به فرد خود پردازش نموده است. بیشتر آیات جزء سی کوتاه و با فواصل نزدیک به هم هستند ولی در خود بسیاری از معانی هدایتی درقالب سبک های زیبا شناختی دارند. این کوتاهی آیات وسوره هابه همراه سبک های زیبا ونظم آهنگ جذّاب آن ها، معانی پربار در الفاظ کم و ساختارهای هنری جدید، تأثیر بسیار عمیقی بر روی مخاطبان می گذارد . پردازش این سبک های مختلف درآیات جزء سی انسجام کامل وهمسان سازی معنا ولفظ آیات را به زیبایی به تصویرکشیده است. دراین پژوهش با روش ارایه شواهد آیات قرآنی وتحلیل آن ها به بررسی ساختارهایی از این سبک های زیبا شناختی خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Literary aesthetic stylistics in part thirty of the Holy Quran

نویسنده [English]

  • , Hassan Ali Sharbatdar

Professor of Farhangian University of Semnan Province

چکیده [English]

The purpose of examining the aesthetic styles of component 30 is to pay attention to the format and structure of the verses of this component in conveying the message and its content to the audience. The aesthetic structures studied in this research include literary styles, Meccan suras, melody order, distance, emphasis, and oath, each of which is used in different parts of the thirty-part verses, and the internal relationship of the text with the outside is appropriate and It has its own unique features. Most of the verses in the thirtieth verse are short and close to each other, but they have many guiding meanings in the form of aesthetic styles. This shortness of verses and suras, along with their beautiful styles and attractive melody, rich meanings in few words, and new artistic structures, have a very profound effect on the audience. The processing of these different styles in the thirty-part verses has beautifully illustrated the complete coherence and assimilation of the meaning and word of the verses. In this research, we will examine the structures of these aesthetic styles by presenting the evidence of Quranic verses and analyzing them. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stylistics - Aesthetics - Artistic Image
  • Component 30
-      ابن­خلدون، عبدالرحمن بن محمد، (1988): «مقدمه ابن­خلدون»، بیروت: دارومکتبه الهلال.
-      ابن­منظور، محمد بن مکرّم، (1992): «لسان العرب»، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم.
-      ـ ابوزید، نصر حامد، (1389): «معنای متن»، ترجمه مرتضی کریمی­نیا، تهران: نشر طرح نو، چاپ پنجم.
-      ـ باقلانی، محمد بن طبیب، (1997): «اعجاز القرآن»، تحقیق: احمد صقر، مصر: دارالمعارف.
-      ـ بنت­الشاطی، عایشه عبدالرحمن، (1391): «اعجاز بیانی قرآن»، ترجمه: حسین صابری، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم.
-      ـ جرجانی، عبدالقاهر، (1978): «دلائل الاعجاز»، تصحیح: محمد رشید رضا، بیروت: دارالمعرفه.
-      ـ رافعی، مصطفی صادق، (2007): «اعجاز القرآن و البلاغه النبویه»، بیروت: دارالکتاب العربی.
-      ـ زرقانی، محمد عبدالعظیم، (1996): «مناهل العرفان فی علوم القرآن»، بیروت: دارالفکر، چاپ اول.
-      ـ زرکشی، بدرالدین، (1957): «البرهان فی علوم القرآن»، بیروت: دار احیاء الکتب العربیه، چاپ اول.
-      ـ سید قطب، ابراهیم حسن، (2002): «التصویر الفنی فی القرآن»، قاهره: دارالشروق، چاپ شانزدهم.
-      ـ سیدی، سید حسین، (1390): «زیباشناسی آیات قرآن»، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول.
-      ـ طالقانی، سید محمود، (1389): «پرتوی از قرآن»، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ اول.
-      ـ فتوحی، محمود، (1391): «سبک­شناسی»، تهران: نشر سخن، چاپ اول.
-      ـ الکوّاز، محمد کریم، (1386): «سبک­شناسی اعجاز بلاغی قرآن»، ترجمه: سید حسین سیدی، تهران: نشر سخن، چاپ اول.
-      ـ مبارک، محمد، (1973): «دراسیه ادبیه لنصوص من القرآن»، بیروت: دارالفکر، چاپ چهارم.
-      ـ مطر، احمد، (1987): «لافتات»، لندن: بی­نا، چاپ اول.
-      ـ المطعنی، عبدالعظیم ابراهیم محمد، (1388): «ویژگی‌های بلاغی بیانی قرآن»، ترجمه: سید حسین سیدی، تهران: نشر سخن، چاپ اول.
-      ـ معرفت، محمدهادی، (1387): «علوم قرآنی»، تهران: سمت، چاپ پنجم.
-      ـ یاسوف، احمد (1388): «زیباشناسی واژگان قرآن»، ترجمه: سید حسین سیدی، تهران: نشر سخن، چاپ اول.