نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم

2 طلبه سطح 4 تفسیر و علوم قران جامعه الزهرا

20.1001.1.26455714.1399.3.2.9.1

چکیده

قرآن کریم به ارزش‌های والای اخلاقی و نقش سازنده و تاثیر گذار آن‌ها در پرورش و تعالی روح انسان اهمیت داده و تاکید فراوان نموده است. این کتاب الهی که برای هدایت آحاد بشر در طول زمان نازل شده است،برای رساندن انسان‌ به سر منزل مقصود که همان اتمام و اکمال اخلاق و مکارم آن و نهادینه کردن آن در جامعه است، از سبک های زبانی گوناگون بهره برده است؛ درپژوهش پیش رو برای نیل به فهم صحیح و کامل از گزاره‌های اخلاقی قرآن، بامطالعه‌ی کتابخانه‌ای و روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و تحلیل سبک زبان قرآن در گزاره‌های اخلاقی پرداخته‌ ایم و به این نتیجه دست یافته ایم که خداوند متعال، با توجه به تفاوت انسان‌ها در خلقیات و روحیات، برای هدایت حد اکثری و نهادینه کردن مکارم اخلاق در وجود انسان در گزاره‌های اخلاقی از سبک های متنوع زبانی مانند زبان تصویرگر، زبان تمثیل، زبان تشبیه، زبان تعلیم، زبان تربیت، زبان موعظه، زبان داستان وقصه گو و... در گزاره‌های اخلاقی بهره برده است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The language style of the Qur'an in moral propositions

نویسندگان [English]

  • seyedmohammad naghib 1
  • seyedi akramsadat 2

1 University of Science and Education of the Holy Quran

2 Students of level 4 interpretation and Quranic sciences of Al-Zahra Society

چکیده [English]

The Holy Quran has given special importance and emphasis to high moral values ​​and their constructive and effective role in the development and exaltation of the human soul. This divine book, which has been revealed to guide human beings over time, has used various linguistic styles to bring man to the destination, which is the completion of morality and its nobleness and its institutionalization in society; In the present study, in order to achieve a correct and complete understanding of the moral propositions of the Qur'an, by studying the library and the descriptive-analytical method, the style of the Qur'anic language in moral propositions has been studied and analyzed and it has been concluded that God Almighty, according to The difference between human beings in temperaments and spirits, to guide the maximum and institutionalize the virtues of morality in human beings from various language styles such as illustrator language, allegorical language, simile language, language of education, language of education, language of sermon, language of storyteller and ... used in moral propositions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • language
  • language of Quran
  • multifaceted language style
  • moral statements
-                         قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی.
-                         نهج‌البلاغه.
-      ابن عاشور، محمدطاهر، (1420ق)، «التحریر و التنویر»، بیروت: مؤسسه التاریخ العربی، چاپ اول.
-      ابن منظور، محمد بن مکرم، (1414ق)، «لسان العرب»، بیروت: دار صادر، چاپ سوم.
-      جعفری، یعقوب ‌، (1376ش)، «تفسیر کوثر»، قم: هجرت، چاپ اول.
-      راغب اصفهانی، حسین بن محمد، (1376ش)، «مفردات الفاظ القرآن»، تهران: مرتضوی، چاپ دوم.
-      رشید رضا، محمد، (1414ق)، «المنار»، بیروت: دار المعرفة، چاپ اول .
-      زبیدی، محمد مرتضی، (بی­تا)، «تاج العروس»، بیروت: دار مکتبه الحیاه.
-      زمخشری، محمود بن عمر، (1407ق)، «الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل»، بیروت: دار الکتاب العربی، ‌چاپ سوم.
-      سعیدی روشن،محمدباقر، (1385ش)، «تحلیل زبان قرآن و روش شناسی فهم آن»، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم.
-      ــــــــــــــــــــــ ، (1391ش)، «زبان قرآن و مسائل آن»، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دوم
-      سید قطب، (1415ق)، «التصویر الفنی للقرآن»، قاهره: دارالشروق، چاپ اول.
-      شهربانو، حقیقت؛ محمدمزیدی، «بررسی و ارزیابی زمینه فلسفس و روش­های آموزشی چهار رویکرد تربیت اخلاقی معاصر»، فصلنامه اندیشه دینی، دانشگاه شیراز، 1378، پیاپی26، ص105-134
-      صغیر، محمدحسین علی، (1412ق)، «الصوره الفنیه فی المثل القرآنی»، بیروت: دارالمورخ العربی، چاپ اول.
-      طباطبایی، سید محمدحسین، (بی­تا)، «المیزان فی تفسیر القرآن»، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.
-      طبرسی، فضل بن حسن، (1372ش)، «مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن»، تهران: ناصرخسرو، چاپ اول.
-      مؤدب، سید رضا، (1388ش)، «مبانی تفسیر قرآن»، قم: دانشگاه قم، چاپ اول.
-      مصباح یزدی، محمدتقی، (1376ش)، «اخلاق در قرآن»، تحقیق و نگارش اسکندری، محمدحسین، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،چاپ اول.
-      مصباح یزدى، محمدتقى،(1394ش)، «فلسفه اخلاق»، تحقیق و نگارش، شریفی، احمد حسین، قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، چاپ سوم.
-      مطهّری، مرتضی، (1382ش)، «آشنایی با قرآن»، تهران: نشر بین‌الملل وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم.
-      مکارم شیرازی، ناصر، (1374ش)، «تفسیر نمونه»، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول.
-      موسوی بجنوردی، سیدمحمود، (1385ش)، «بررسی نقش اخلاق در فقه و حقوق (۱) و (۲)»، تهران: بازتاب اندیشه، چاپ اول.