نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم و معاذف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی مشهد.

1022034/sshq.2022.349271.1165

چکیده

در مکتوبات اهل لغت در مواردی از چند واژه یک معنا اراده شده که به آن ترادف گویند. بررسی معانی واژگان مترادف قرآن کریم، مورد توجه پژوهشگران قرار ‌گرفته ‌است؛ لذا بحث ترادف از پربسامدترین ارتباطات معنایی قرآن کریم است و اهمیت ویژه‌ای در دانش معناشناسی دارد. مطالعه‌ی ترادف می‌تواند پرده از برخی زوایای حکمتِ گزینش واژگان مترادف برگیرد. این مهم در مدل تحلیل مؤلفه‌ای اهمیت ویژ‌ه‌ای دارد؛ و گستره مفهومی یک واژه را منوط به اجزایی محدودتر به نام مؤلفه‌های معنایی می‌کند. که با تجزیه و تحلیل آن همانندی و تغایر بین واژه‌های مرتبط محرز و آشکار می‎شود. و نقش بی‌بدیلی درتبیین هم‎‌معنایی دارد. این مقاله با کاربست این فرضیه کاربردی معناشناختی، به بررسی ویژگیهای چهار جفت از اسماء حسنای خداوند پرداخته است؛ و اشتراکات و افتراقات هر یک از چهار جفت منتخب را باز می‌نماید. و شرایط خاص و تمایز محیط زبانی آنها را تبیین و تشریح می‌کند. بررسی‌ها حاکی است: از بین اسماء مترادف، یکی می‌تواند در بافت و محیط زبانی مشخص معنای متناسب با آن بافت را افاده کند. و مشعر به مؤلفه‌هایی خاص باشد. لذا از یک طرف امکان جابجایی آن اسم با دیگر اسمهای مترادفاتش نیست. و از طرف دیگر همه مؤلفه‌های یک اسم در یک آیه مراد خداوند است. زیرا ناسازگار با بلاغت قرآن است؛ و باعث انحراف معنایی از مراد متکلم می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the synonymy of four pairs of God's good names in the context of the verses of the Qur'an, with the approach of component analysis

نویسنده [English]

  • mohamad javad tavakoli khaniki

Assistant Professor of Holy Quran University and Sciences of Mashhad Faculty of Quranic Sciences.

چکیده [English]

In lexical writings, in some cases, a meaning of a few words is called a synonym. The study of the meanings of synonymous words of the Holy Quran has been considered by researchers; Therefore, the discussion of synonymy is one of the most frequent semantic connections of the Holy Quran and has a special importance in the knowledge of semantics. The study of synonyms can reveal some aspects of the wisdom of choosing synonyms. This is especially important in the component analysis model; And makes the conceptual scope of a word subject to more limited components called semantic components. By analyzing it, similarities and differences between related words are revealed. And the role of irreplaceability in explanation also makes sense. Using this semantic applied hypothesis, this article examines the characteristics of four pairs of beautiful names of God; And opens the subscriptions and differences of each of the four selected pairs. And explains the specific conditions and distinctions of their linguistic environment. Studies show that among the synonyms, one can express the meaning appropriate to that context in a specific context and language environment. And be specific to specific components. Therefore, on the one hand, it is not possible to replace that name with other synonymous names. And on the other hand, all the components of a name in one verse are meant by God. Because it is inconsistent with the rhetoric of the Qur'an; And causes a semantic deviation from the speaker.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Semantic"
  • "synonymous"
  • "Asma Hosni"
  • "component analysis"