نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

1022034/sshq.2023.357093.1197

چکیده

شناخت و شفاف سازی سبک هر اثری کمک شایانی به دریافت و برداشت صحیح از درونمایه آن می‌نماید. قرآن کریم به عنوان یک متن خاص ادبی حاوی فنونی است که شناسایی سبک آنها و موقعیت کاربردی آنها نقش بسزایی در ظهور و بروز مراد کلام دارد. از جمله صناعات پرکاربرد در قرآن کریم صنعت ایجاز است که اگر در جایگاه خودش به کار رود ابلغ از ذکر است و موجب زیبایی متن می‌گردد. پژوهش پیش‌رو می‌کوشد که با تحلیل فن ایجازحذف در سوره مبارکه کهف به جایگاه آن و همچنین انواع آن در این سوره بپردازد و ضمن نشان دادن پربسامدترین نوع آن، اهداف آن را نیز با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی بیان کند. با بررسی آیات این سوره‌ نتایج تحقیق حاکی از آن است که مجموعاً 85 مورد از این نوع صنعت در سوره مبارکه کهف وجود دارد که به تفکیک عبارتند از: حذف اسم (54 مورد) و حذف فعل (23 مورد)، حذف حرف (8 مورد) که از آن میان، ایجاز «حذف مفعول» با 26 مورد پربسامدترینِ جنسِ خود است که اختصار و تخفیف، دلالت مذکور و قرینه بر محذوف، روشن بودن محذوف و زیبا سازی کلام از عمده‌ترین انگیزه‌های بلاغی کاربرد ایجاز حذف در سوره‌ کهف است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A stylistic approach to the technique of deletion In Sura Al-Kahf

نویسنده [English]

  • Bahman Hadiloo

assistant Professor of Arabic Language and Literature, University of Holy Quran Sciences and knowledge

چکیده [English]

Recognizing and clarifying the style of each work helps to receive and correctly understand its content. As a special literary text, the Holy Qur'an contains techniques that identify their style and their practical position play a significant role in the emergence and expression of the meaning of the word. One of the most widely used art in the Holy Quran is the art of brevity, which if used in its own place, is more than dhikr and makes the text beautiful. The present research tries to analyze the technique of ijaz-e-khalef in Surah Mubarakeh Al-Kahf, its place as well as its types in this Surah, and while showing its most frequent type, it also expresses its goals by relying on the descriptive-analytical method. By examining the verses of this surah, the results of the research indicate that there are a total of 85 cases of this type of industry in Surah Mubarakeh Al-Kahf, which are: the omission of nouns (54 cases), the removal of verbs (23 cases), the removal of letters (8 case) among which, the abbreviation of "eliminating the object" with 26 cases is the most frequent of its kind, which abbreviation and reduction, the reference of the mentioned and the analogy with the omitted, the clarity of the omitted, and the beautification of the word are among the main rhetorical motives of the use of the abbreviation of deletion in Surah Kahf Is.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Qur'an
  • Sura Al-Kahf
  • brevity
  • deletion