نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات عرب، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران.

2 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عرب، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران.

1022034/sshq.2023.383895.1269

چکیده

معناشناسی روشی ساختارگرا برای مطالعۀ معنای دقیق واژه‌ها در نظام زبان است، در این دانش حوزه‌های معنایی واژگان با بررسی همنشین‌ و جانشین‌های واژه‌ها تعیین می‌شوند. این دانش در بررسی واژه‌های قرآنی و کشف لایه‌های پنهان معنایی آنها نقش برجسته‌ای دارد، مقالۀ حاضر قصد دارد با رویکرد معناشناسی بر اساس محورهای همنشینی و جانشینی به روش توصیفی –تحلیلیبهبررسیواژۀ«زقُّوم»درقرآنکریمبپردازد تا بدین وسیله مؤلفه‌های معنایی آن را استخراخ کند. واژۀ «زَقُّوم» 3 مرتبه در قرآن کریم آمده است. دارای بار معنایی منفی و تصویرساز عذابی سخت و سرانجامی شوم است؛ بنابراین استعمال قرآنی آن به حوزۀ عذاب و جهنمیان اختصاص دارد. در روند تحقیق مشخص شده که واژه‌های «شَجَر»، «فتنة»، «نُزُل»، «جَحیم»، «طَعام»، «طَلع»، «آکُل» و «حَمِیم»، رابطۀ همنشینیِ مکملی و اشتدادی با واژۀ قرآنی «زَقُّوم» دارند. واژۀ «شَجَر» پربسامدترین واژۀ همنشین «زَقُّوم» است کهدر تعیین واژگان جانشینش نقش بسزایی را ایفا می‌کند، رابطۀ «زَقُّوم» در محور جانشینی شامل واژه‌های «خَبِیث و مَلعُون» است. و مفاهیم «خوراک و غذا، آزمایش، وسیلۀ پذیرایی، اختصاص به جهنمیان، آتش، عذاب، طرد شده از رحمت، فساد و ناپاکی» مؤلفه‌هایی معنایی «زَقُّوم» براساس رویکردی معناشناسانه می‌باشند. هستۀ معنایی «زَقُّوم» (عذاب جهنمیان) است که بقیۀ مؤلفه‌های معنایی حول آن می‌چرخند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Semantic reading of the word Zakkoum in the Holy Quran based on the companionship and substitution relations

نویسندگان [English]

 • Majid Mohammadi 1
 • fahimeh ghorbani 2

1 Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Razi University of Kermanshah, Iran.

2 PhD student in Arabic language and literature, Razi University of Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

Semantics is a structuralist method for studying the exact meaning of the words in the language system, in this knowledge the semantic domains of words are determined by examination of companions and substitutes in the text. This knowledge plays a major role in examining Quranic words and discovering their hidden layers of meaning, researchers in etymology and semantics have turned to this knowledge. The present article intends to study the word Zakkoum In the Holy Quran with a semantic approach based on the axes of companionship and substitution in a descriptive-analytical method in order to extract its semantic components. The word Zakkoum is mentioned three times in the Holy Quran. It has a negative connotation and illustrates a severe torment and an ominous end, therefore it dedicated to the torment and inmates of Hell.In the research it is specified that the words “Tree, Treial, Hospitality, Hell, Food, Speathe, Eat, Boiling water” have a complementary and intensifying companion relationship with the word Zakkoum. The word tree is the most frequent companion of the word Zakkoum that plays an important role in determining the substitute. Words Zakkoum relationship in the axis of substitution includes the words “Corrupt and Cursed” and the concepts, food, experiment, means of hospitality, allocation to inmates of hell, fire, torment, Rejected from mercy, corruption and impurity are the components of Zakkoum based on the semantic approach.It is the semantic core of Zakkoum (The torment of the hellishs) around which the other components revolve.

کلیدواژه‌ها [English]

 • semantics
 • semantic component
 • companionship
 • substitution
 • Zakkoum
 • کتابنامه

  • قرآن کریم
  • ابن­فارس، ابی­الحسن­احمد (1979م): «مقاییس­اللغة»، دمشق: دارالفکر.
  • ابن کثیرالدمشقی، اسماعیل­بن­عمر (1999م): «تفسیر القرآن الکریم»، مملکة العربیة السعودیة: دارالطیبة للنشر والتوزیع.
  • ابن­منظور، محمدبن­مکرم (1414ق): «لسان­العرب»، بیروت: دارصادر، الطبعة الثالثة.
  • اس. فالک، جولیا (1371ش): «زبان­شناسی و زبان»، ترجمه خسرو غلامعلی­زاده، مشهد: معاونت فرهنگی آستانه قدس رضوی.
  • اندلسی، ابی­حیان (1993م): «بحرالمحیط»، بیروت: دارالکتب العلمیة.
  • انیس، ابراهیم (بی­تا)­: «الاصوات اللغویه»، مصر:مکتبة نهضة مصر.
  • ایزتسو، توشیهیکو (1361ش): «خدا و انسان در قرآن»، ترجمه احمد آرام، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  • باقری، مهری (1374ش): «مقدمات زبان شناسی»، تهران: نشر قطره، چاپ سوم.
  • بشر، د.کمال (1970م): «علم اللغة الأصوات»، قاهره: دارالمعارف.
  • -پالمر، فرانک (1374ش): «نگاهی تازه به معناشناسی»، ترجمه کوروش صفوی، تهران: نشر مرکز.
  • -دامغانی، حسین­بن­محمد (1983م): «قاموس القرآن»، بیروت: دارالعلم للملایین.
  • الراغب­الإصفهانی، حسین­بن­محمد (1412ق): «المفردات فی غریب القرآن»، بیروت: دارالمعرفة.
  • راهنما، هادی (1382ش): «معناشناسی معاد در قرآن»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، راهنما احمد پاکتچی، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)
  • زمخشری، محمود بن ­عمر (1998م): «الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل»، ریاض: مکتبة العبیکان.
  • سلمان­نژاد، مرتضی (1391ش): «معناشناسی تدبر در قرآن با سه رویکرد ساختاری، ریشه­شناسی و تاریخ انگاره»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، راهنما احمد پاکتچی، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)
  • شعیری، حمیدرضا (1388ش): «مبانی معناشناسی»، تهران: سمت.
  • صافی، محمود (1995م): «الجدول فی اعراب القرآن وصرفه وبیانه مع فوائد نحویة هامة»، دمشق: دارالرشید.
  • صفوی، کوروش (1383ش): «درآمدی بر معناشناسی»، تهران: سوره مهر و حوزه تبلیغات اسلامی.
  • طبری، ابی­جعفر محمدبن جریر (2001م): «تفسیر طبری جامع البیان عن تأویل آی القرآن»، قاهره: هجر.
  • عبدالعال، محمدقطب (1990م): «من جمالیات التصویر فی القرآن الکریم»، عربستان السعودیة: مکة المکرمة.
  • فراهیدی، خلیل­بن­احمد (2003م): «کتاب العین»، بیروت: دارالکتب العلمیة.
  • فضیلت، محمود (1385ش): «معناشناسی و معانی در زبان و ادبیات»، کرمانشاه: انتشارات دانشگاه رازی.
  • قرطبی، محمدبن­احمد (1364ش): «الجامع لأحکام القرآن»، تهران: ناصرخسرو.
  • قطب، سید (1979م): «فی ظلال القرآن»، بیروت: دارالشرق.
  • مجید زنگنه، آلان سمین (2002م): «العلاقات الدلالیة بین الفاظ الطبیعة فی القرآن الکریم»، رسالة الماجستیر، أ.د کاصد یاسر الزیدی، جامعة البغداد: کلیة التربیة للبنات.
  • مختارعمر، احمد (1998م): «علم الدلالة»، قاهره: علم الکتب.
  • مصطفوی، حسن (1430ق): «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم»، بیروت: دارالکتب العلمیة.
  • مقاتل بن سلیمان، ابوالحسن (2002م): «تقسیر مقاتل بن سلیمان»، بیروت: دار إحیا التراث، الطبعة الثانیة.
  • Crystal, David (1992): “An Encyvlopedia Dictionary of Language and Language” Blackwell.