نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سطح 4 تفسیرتطبیقی؛ جامعه الزهراء«س»

2 دانشیار.علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

1022034/sshq.2023.397562.1305

چکیده

شماری از آیات قرآن، مشتمل برگزاره‌ها‌ی تمثیلی است و به جهت ارائه‌شدن تفسیر متقن، صحیح و جامعی از متن قرآن، ضروری می‌نماید مفسران، در راستای دستیابی به مقاصد آیات از نوع زبان این گزاره‌ها مطلع شوند و مکتب خویش را نسبت به نظرات «زبان شناسی» روشن‌کنند.
این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی بر اساس داده‌ها و اطلاعات کتابخانه‌ای به ویژه بهره جستن از کتب ادبی، بلاغی، تفاسیر متقدمین و متأخرین نگاشته شده‌است و یافته‌های حاصل از آن عبارتند از:تک وجهی نبودن زبان قرآن در بیان گزاره‌های تمثیلی و چندوجهی و ذوجهات بودن آن؛ به گونه‌ای که حقایق قرآن در قالبی ادبی و هنری به زبان تمثیلی و به صورت معرفت‌بخش و واقع‌گرا بیان شده‌است و از طریق کاربست این گزاره‌های تمثیلی، در عین تفهیم معنای سطحی و ظاهری گزاره‌ها، همزمان معنای عمیق، باطنی و واقعی ورای ظواهر کلام نیز القا می‌شود و تخیّل، توهّم و کذب در آن راه ندارد.
زبان مقدس آن، زبان اصلاحگر باورهای درونی در اعتقاداتی همچون شرک، نفاق و دنیاگرایی است؛ و زبان اصلاحگر رفتارهای اجتماعی در اموری از قبیل نقض عهد و انفاق نامطلوب است؛ همچنین چند نوع دیگر از کاربست آن را در امور ذیل می‌توان برشمرد: زبان هدایتگری، حقیقت‌گرا، آینده نگری، عبرت‌گیری و معرفت بخشی عینی شناختاری؛

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing the multifaceted language of the Qur'an in allegorical statements

نویسندگان [English]

  • tayebeh haidarirad 1
  • seyedmohammad naghib 2

1 jameatozahra

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

چکیده [English]

A number of Quranic verses contain allegorical events, and in order to present an accurate, correct and comprehensive interpretation of the Quranic text, it is necessary for the commentators to be informed about the language of these propositions in order to achieve the purposes of the verses, and to compare their schools with the opinions of "linguistics""Enlighten
This research is written with a descriptive-analytical method based on library data and information, especially using literary, rhetorical books, early and late interpretations.
And the results obtained from it include: The lack of one-sidedness of the Qur'anic language in expressing allegorical propositions and its multifaceted and two-facetedness; In such a way that the truths of the Qur'an have been expressed in a literary and artistic format in an allegorical language and in an enlightening and realistic manner, and through the use of these allegorical statements, while understanding the surface and outward meaning of the statements, at the same time, the deep, inner and real meaning behind the appearances of words is also instilled. It can be done and there is no way for imagination, illusion and lieS
Its sacred language is the language of correcting inner beliefs in beliefs such as polytheism, hypocrisy and worldliness; And the language is a modifier of social behavior in matters such as breach of covenant and undesirable giving; Also, several other types of its application can be listed in the following matters: the language of guidance, truth-oriented, forward-looking, lesson-taking, and objective cognitive knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allegorical propositions
  • the language of the Qur'an
  • realistic
  • correcting