نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آیت الله بروجردی

3 دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات عربی

1022034/sshq.2023.415718.1367

چکیده

هر اسلوب زبانی از عبارت‌ها و کلماتی تشکیل شده است که آن زبان را دارای روح و معنا می‌کنند. زبان نقش اساسی در برقراری ارتباط با دیگران دارد، حال اگر در کنار این کلمات به موسیقی هم توجّه شود، نتیجه بهتری حاصل می‌گردد و معنای مورد نظر با دقّت و به خوبی منتقل می‌شود. پس موسیقی در زبان بسیار اهمیت دارد و شاعران و نویسندگان می‌توانند با استفاده از آن ارزش ادبی کلام خود را بالا ببرند. قرآن کریم والاترین متن است که در آن الفاظ به بهترین شکل معانی مورد نظر را منتقل کرده‌اند. در قرآن کریم موسیقی الفاظ و عبارات به بهترین شکل ممکن انتخاب شده است و بررسی سوره‌های مختلف به خوبی نشان می‌دهد که چگونه موسیقی الفاظ و عبارات در آیه‌ها به انتقال معنا و مفهوم آن‌ها کمک کرده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای نوشته شده است تا سوره‌ی مبارکه‌ی تکویر را از نظر لایه‌ی موسیقایی آن مورد بررسی قرار دهد و نقش عناصر موسیقایی را در بیان معانی این سوره به خوبی آشکار سازد. در نهایت چنین استنتاج شد که موسیقی حاکم بر بخش‌های مختلف این سوره به خوبی با معانی و مفاهیم قصد شده، تناسب دارد؛ خواه موسیقی برگرفته از تکرار حروف و واژگان و خواه موسیقی درونی و نیز آهنگ موجود در حروف روی که از هجاهای کوتاه به سمت هجاهای بلند در نوسان بود و در مقوله‌هایی مانند بیان بعد از ابهام، هشدار و آکاهی دادن و سایر مفاهیم به خوبی خود را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining the musical style of Surah Takvir

نویسندگان [English]

  • fatemejh gooshehneshin 1
  • Ibrahim Namdari 2
  • farideh akhavan palang sarhei 3

1 payam noor university

2 Assistant Professor, departmant of quranic and hadith sciences, ayatollah brujerdi University, brujerd, iran.

3 phd

چکیده [English]

Every language style is made up of phrases and words that make that language have soul and meaning. Language plays an essential role in communicating with others, but if music is also paid attention along with these words, a better result will be obtained and the desired meaning will be accurately and well conveyed. Therefore, music very important in language and poets and writers can use it to increase the literary value of their words. The Holy Quran is the highest text in which the words convey the desired meanings in the best way. In the Holy Quran, the music of words and phrases has been chosen in the best possible way, and the examination of different surahs shows well how the music of words and phrases in the verses has helped convey their meaning and meaning. This research has been written with a descriptive analytical method and using library sources to examine the Takweer in terms of its musical layer and to reveal the role of musical elements in expressing the meanings of this surah well. Finally, it was concluded that the music governing the different parts of this surah fits well with the intended meanings and concepts; Whether the music is derived from the repetition of letters and words, whether it is internal music, as well as the music in the upper letters, which fluctuated from short syllables to long syllables, and in categories such as expression after ambiguity, warning and warning, and other concepts well showed himself.

کلیدواژه‌ها [English]

  • قرآن کریم
  • سوره‌ی تکویر
  • سبک شناسی
  • موسیقی