نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان عربی دانشگاه فرهنگیان

2 استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان

1022034/sshq.2023.423770.1393

چکیده

سبک‌شناسی یکی از روش‌های علمی در تحلیل فنّی و ساختاری آثار ادبی به شمار می‌آید، و سبک‌شناسی آوایی نیز یکی از فروع آن بوده، که در پژوهش‌های زبان‌شناسی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. جستار حاضر با تکیه بر روش توصیف و تحلیل زبانی ـ محتوایی به بررسی سبک‌شناختی سوره صافات از منظر دو سطح آوایی و واژگانی است تا برجسته‌ترین زوایای آوایی و واژگانی سوره مبارکه صافات همچون نوعیت حروف و بسامد تکرار آن، سجع، جناس، و هجاهای به کار رفته در آن را بررسی نماید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عناصر آوایی مثل تکرار، سجع، جناس، و ... به عنوان نمونه‌هایی از عناصر آوایی نقش مهمی در رساندن مفاهیم و معانی بر دوش دارند. از منظر واژگانی نیز کاربرد جمع مذکر سالم با بسامد بالا و افعال تأکید کننده جلوه بیشتری در سوره داشته است. و در نهایت اینکه، هم آواها و هم واژگان با موضوع سوره که بیان توحید خداوند و مجازات مشرکان است، همسو می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Studying the "Safat" Surah from the perspective of phonetic and lexical stylistics

نویسندگان [English]

  • Jamal Talebi Qara Gheshlaghi 1
  • seyyed jafar sadeghi 2

1 Associate Professor of the Department of Arabic Language, Salmas Farhangian University

2 Assistant Professor at the Department of Theology and Islamic Studies of Farhangian University

چکیده [English]

Stylistics is one of the scientific methods in the technical and structural analysis of literary works, and phonetic stylistics is one of its branches, which has a special place in linguistic research. The current research is based on the method of description and linguistic-content analysis to study the stylistics of Surah Safat from the perspective of two phonetic and lexical levels to examine the most prominent phonetic and lexical aspects of Safat Surah, such as the nature of the letters and the frequency of its repetition, rhyme, puns, and the syllables used in it. The research results indicate that phonetic elements such as repetition, punctuation, etc. as examples of phonetic elements play an important role in conveying concepts and meanings. From the lexical point of view, the use of the healthy masculine plural with high frequency and emphatic verbs has been more effective in the Surah. And finally, both sounds and words are in line with the topic of the Surah, which is the expression of God's monotheism and the punishment of polytheists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • linguistics
  • stylistics
  • sound
  • vocabulary
  • Surah Safat